Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και για τους εργαζομένους ΟΤΑ μερικής απασχόλησης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και για τους εργαζομένους ΟΤΑ μερικής απασχόλησης

Μάρτιος 12, 2018 - 13:10

Ανάλογο ποσό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται και σε εργαζόμενους μερικής απασχόλησης.

 
Αυτό καταγράφεται στην ερμηνευτική ερμηνευτική εγκύκλιος 33 που επεξηγεί την εφαρμογή του ν. 4483/2017 (πολυνομοσχέδιο): «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.»

Ειδικότερα στη σελίδα 28 της ερμηνευτικής εγκυκλίου διευκρινίζεται, ότι στην εφαρμογή του άρθρου 98 σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, χορηγείται κατ’  ανάλογο ποσό και σε εργαζόμενους μερικής απασχόλησης.

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο αναφέρεται: «Ε̟πισηµαίνεται ότι η ̟προϋ̟πόθεση της «̟πλήρους και α̟ποκλειστικής α̟πασχόλησης» δεν έχει την έννοια της ̟παροχής υ̟πηρεσιών κατά ̟πλήρες ωράριο εργασίας, αλλά την έννοια ότι ο δικαιούχος α̟πασχολείται ̟πλήρως και α̟ποκλειστικά στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του ανωτέρω ε̟πιδόµατος.

Ε̟ποµένως, το α̟πασχολούµενο στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθµού και στα νοµικά πρόσω̟α αυτών, ̟προσω̟πικό µερικής α̟πασχόλησης δικαιούται το εν λόγω ε̟πίδοµα αναλογικά µε τις ώρες α̟πασχόλησής του.