Το ρόδι της Ερμιόνης έγινε ΠΟΠ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Το ρόδι της Ερμιόνης έγινε ΠΟΠ

Ιανουάριος 11, 2018 - 12:16

Έγκριση αιτήματος καταχώρισης της ονομασίας «ΡΟΔΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ» ως Προστατευόμενη Ονομασία  Προέλευσης (ΠΟΠ),  στο  Μητρώο  Προστατευόμενων  Ονομασιών  Προέλευσης  (ΠΟΠ), Προστατευόμενων  Γεωγραφικών  Ενδείξεων  (ΠΓΕ)  και  Εγγυημένων  Παραδοσιακών  Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) της Ε. Ένωσης, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με απόφαση  Αποστόλου:
 
Ρόδι Ερμιόνης
Άρθρο 1
Αποδέχεται το με αριθ. πρωτ. 2402/97660/19-09-2017 τελικό αίτημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερμιόνης – «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» για καταχώριση στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) της Ε. Ένωσης της ονομασίας «Ρόδι Ερμιόνης» ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση α) να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, β) να επιδοθεί στην αιτούσα ομάδα με συστημένη επιστολή, γ) να κοινοποιηθεί στους αποδέκτες όπως προβλέπεται στην περίπτωση η) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της αριθ. 261611/2007 (Β΄ 406) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 290398/2008 (Β΄ 694) και 318764/2008 (Β΄ 1683) αποφάσεις και ισχύει, καθώς και δ) να διαβιβαστεί στην Ε. Επιτροπή όπως προβλέπεται στην περίπτωση θ) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της αριθμ. 261611/2007 (Β΄ 406) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 290398/2008 (Β΄ 694) και 318764/2008 (Β΄ 1683) αποφάσεις και ισχύει.