Απάντηση Γαβρόγλου στην ερώτηση Ανδριανού για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Απάντηση Γαβρόγλου στην ερώτηση Ανδριανού για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Μάρτιος 13, 2018 - 18:38

φωτογραφία eurokinissi

Απάντηση Γαβρόγλου στην Ερώτηση Ανδριανού και βουλευτών της ΝΔ για τη συστηματική απαξίωση από την Κυβέρνηση του  θεσμού των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

Στην 1011/8-11-2016 Ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με του βουλευτές του κόμματος και μέλη του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, Μαρία Αντωνίου και Χρήστο Κέλλα με θέμα τη συστηματική απαξίωση από την Κυβέρνηση του  θεσμού των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός κ. Κ. Γαβρόγλου.

Στην απάντηση του Υπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Η λειτουργία των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων (Π.&Π.Σ) διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3966/2011( ΦΕΚ 118, τ. Α ́), όπως ισχύoυν. Σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτές και ειδικότερα του αρθ. 48 «Διδακτικό προσωπικό» τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στα σχολεία αυτά εκπαιδευτικοί, δυνάμει της αρ. 72822/Δ1/29-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧΒ9-ΩΝΝ) Υ.Α., με θητεία διάρκειας πέντε (5) ετών. Στις διατάξεις του ως άνω νόμου και ειδικότερα στις διατάξεις των παρ. 6,7 του αρθ. 50 με θέμα «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και του προσωπικού τους» ορίζεται: «6. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Π.Π.Σ. αξιολογούνται από το ΕΠ.Ε.Σ. για το εκπαιδευτικό τους έργο ανά διετία, καθώς και τρεις μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας τους στο Π.Π.Σ. Η αξιολόγηση αφορά ιδίως τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, την αποδοτικότητα των μαθητών με βάση τους στόχους του προγράμματος σπουδών, την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, τη χρήση νέας τεχνολογίας και την αξιοποίηση ποικίλου υλικού και πηγών στη διδασκαλία, την εφαρμογή διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στη διδακτική πράξη και την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων στο σχολείο και την κοινότητα. Έως την 30ή Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, το ΕΠ.Ε.Σ., με βάση τον προσωπικό φάκελο κάθε εκπαιδευτικού και την παρατήρηση στην τάξη από τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο, συντάσσει σχετική αξιολογική έκθεση. Αν η αξιολόγηση δεν είναι θετική, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. διακόπτεται η θητεία του εκπαιδευτικού στο Π.Π.Σ. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας, το ΕΠ.Ε.Σ. συντάσσει αξιολογική έκθεση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η θετική αξιολόγηση από το Ε.ΠΕ.Σ. οδηγεί στην ανανέωση της θητείας του εκπαιδευτικού, εφόσον το επιθυμεί, για μία ακόμη πενταετία, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης.
7. Οι όροι της θετικής αξιολόγησης και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Το τρέχον σχολικό έτος αποτελεί το καταληκτικό έτος της θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών οπότε και θα πρέπει να λάβουν χώρα τα σχετικά περί ανανέωσης ή μη της θητείας τους. Για τον λόγο αυτό η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ), ως όργανο διοίκησης των Π.&Π.Σ. σε εθνικό επίπεδο και φορέας υποστήριξης και εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής των Π.&Π.Σ., έχει υποβάλει στο ΥΠΠΕΠ, με αρ. πρωτ. 7908/4.9.2017, σχετική με το θέμα επιστολή της.
Κατά τα λοιπά και αναφορικά με την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα σχολεία στις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ.44 του ν.3966/2011 ορίζεται: «6. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα Γυμνάσια καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και του Ε.Π.Ε.Σ. του σχολείου. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ., επίσης, συντονίζει και έχει τη γενική ευθύνη για την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει το αδιάβλητο αυτών (.....)». Σε υλοποίηση των ανωτέρω και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα σχολεία, η Δ.Ε.Π.Π.Σ, κατά τη συνεδρίαση της 23ης Φεβρουαρίου 2017 (ΠΡΑΞΗ 2/2017) ως όργανο διοίκησης των Π.&Π.Σ. αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και των Ε.Π.Ε.Σ. των Προτύπων Σχολείων, εισηγήθηκε σχετικά με τα κριτήρια εισαγωγής μαθητών στα Π.& Π.Σ. Στη με αρ. 63619/Δ6/13-4-2017(Φ.Ε.Κ.1367/Β/2017) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 140291/Δ6/24-8-2017(Φ.Ε.Κ.2942/Β/2017) Υ.Α. περιγράφεται η διαδικασία και οι όροι εισαγωγής των μαθητών/τριών στα Πρότυπα σχολεία για το τρέχον σχολικό έτος.
Τέλος, σχετικά με το θέμα της επιλογής των Διευθυντών των Π.&Π.Σ. σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν.4327/2017(ΦΕΚ 50,τ.Α ́), τόσο ο Διευθυντής όσο και ο Υποδιευθυντής του Πειραματικού και Πρότυπου Σχολείου επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που προβλέπονται για τις λοιπές σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα, η εν λόγω διαδικασία και τα εν λόγω κριτήρια ορίζονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ ́ του Ν.4327/2015, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ164,τ.Α ́), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4473/2017(ΦΕΚ78,τ.Α ́), σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται ότι οι διευθυντές των Π.Π.Σ, επιλέγονται από τα συμβούλια επιλογής που επιλέγουν και τους διευθυντές των λοιπών σχολικών μονάδων”.